България

Директорът на ВиK Ловеч предлага увеличение на водата

В писмо от днес до областния управител и до председателя на общински съвет – Ловеч, от изпълнителния директор на ВиК АД – Ловеч, инж. Данаил Събевски, който присъства на заседанието на Общински съвет Ловеч, се предлага общата цена на предоставяните ВиК услуги – доставяне, отвеждане и пречистване, от 3,152 лв/куб. м с ДДС да стане 4,236 лв/куб. м с ДДС за 2022 г. Това е увеличение от 1,084 лв/куб. м с ДДС, или 34,39%, и е съотносимо с увеличените разходи на дружеството. (Дори и да излезе общината от ВиК асоциацията, каквито гласове се чуха на сесията, цената на водата в Ловеч няма да се намали, обясни Събевски.)
По тази точка от дневния ред на заседанието на общото събрание на ВиК асоциацията общинските съветници в Ловеч дадоха мандат на своя представител – кметът Корнелия Маринова, да гласува против. Те я упълномощиха да гласува против още за приемането на отчета за дейността на Асоциацията през 2021 г. и за отчета за изпълнението на бюджета за 2021 г. Единственото „за“ е за приемането на бюджета на Асоциацията за 2022 г. предвид нулевата вноска от община Ловеч, предложена от областния управител.
Стойчев обяви, че на заседанието той ще гласува според пълномощното, което му бъде предоставено от МРРБ.