Новини

България се разпростира на територия от 110 996.84 кв. километра –

Близо 55% от площта са земеделски терени, а 33% са гори
Към 31 декември 2021 г. територията на Република България е 110 996.84 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти най-голяма площ заемат земеделските територии – 54.60%, и горските територии – 33.13% от общата площ на страната. Урбанизираните територии обхващат близо 5 133.2 кв. км, или 4.62% от територията на страната.
Националният статистически институт публикува за първи път собствени изчисления за баланса на територията на Република България на базата на пространствени данни от актуалната кадастрална карта на страната. Резултатите са представени по териториални единици за статистически цели (NUTS) и административно-териториални единици.
Данните са достъпни в Информационна система ИНФОСТАТ и ще бъдат актуализирани годишно съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.

Баланс на територията на Република България към 31.12.2021 година

Източник: НСИ

Баланс на територията на Република България към 31.12.2021 година
В урбанизираната територия, според класификацията на НСИ”, се включват поземлените имоти за жилищни нужди, за обществени сгради и комплекси, за озеленени площи и спортни обекти, за курортнорекреационни обекти, за производствени и складови обекти както и поземлените имоти със специално предназначение и ползване. “Земеделската територия” – това са поземлени имоти – ниви, трайни насаждения, ливади, пасища и мери, а горската включва поземлени имоти – дървопроизводителни гори и недървопроизводителни горски площи.
Copyright © 1998-2022 Dir.bg / Design by StudioX